IB World School


 

EtonHouse hiện có 6 trường thuộc hệ thống chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate) và 3 trường là ứng viên tiềm năng